Perfil del Contractant

Expedient 153.1215.046

Títol: REDACCIÓ DEL PROJECTE DE DETALL, SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ, CONFIGURACIÓ, POSADA EN SERVEI I SUPORT TÈCNIC POSTERIOR DE L'EQUIPAMENT AUDIOVISUAL, IL.LUMINACIÓ I EQUIPAMENT ESCÈNIC PER A LA SALA AUDITORI I SALES POLIVALENTS DE L'EDIFICI ONCE DEL CARRER CALABRIA,66.
      Codi Expedient: 153.1215.046
     Tipus de contracte: Mixt
      Pressupost de licitació: 187.499,41 €
      Pressupost d'adjudicació: 173.510,87 €
      Data d'adjudicació: 09-06-2015
      Data Contracte: 29-06-2015
Adjudicatari: EIKONOS, SA
     Termini d'execució: Setmanes ( 9.00 )
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions: SE ADJUNTA VERSION EN CASTELLANO DE PLIEGO Y CONTRATO TIPO A EFECTOS INFORMATIVOS. EN CASO DE DISCREPANCIA, PREVALECERA LA VERSION EN CATALAN. NOTA 13/3: ATESOS UNS ERROS MATERIALS DETECTATS EN LA DOCUMENTACIÓ PUBLICADA ANTERIORMENT, ES PUBLICA NOU PLEC, NOU ANUNCI I DILIGENCIA
Licitadors:
SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, SL
EIKONOS, SA
VITEL, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 13-03-2015 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Resultats S2 i convocatòria obertura S3)
12-05-2015 11:14:37
S3.pdf (Resultat sobre 3)
13-05-2015 16:45:41
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
09-06-2015 14:36:40
Anunci_form.pdf (Anunci de formalització)
21-07-2015 10:56:03